Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem

Finalitat i objectius

1. La Fundació té com a objectiu promoure i fomentar, sense ànim de lucre, la millora integral de la qualitat de vida de les persones i del medi on habitem. És per això que podrà portar a terme activitats benèfiques, de defensa del medi ambient en tots els seus aspectes, sanitàries, educatives, culturals, científiques i de foment de la investigació.

 

2. La Fundació, amb la finalitat d’executar els objectius genèrics anteriors, i dins de les seves possibilitats organitzatives i econòmiques, procurarà la realització, des de Catalunya i preferentment a Catalunya, d’activitats com les que a continuació s’enumeren de forma no exhaustiva, sempre amb l’aprovació prèvia per part del Patronat dels respectius programes d’actuació i pressupostos.

 

  • 2.1 Afavorir, a través de qualsevol mitjà i en especial a través de l’ajut a persones o entitats de qualsevol tipus que s’hi dediquin, el desenvolupament d’activitats benèfiques encaminades a l’assoliment dels mínims vitals per a les persones, a la protecció de la infància, a la defensa contra la marginació social, etc.
  • 2.2 Fomentar i afavorir, a través de qualsevol forma que sigui possible, la realització d’actuacions encaminades a la conservació i millora del medi ambient i de la seva integració en el desenvolupament, de forma prioritària dins l’àmbit del cicle integral de l’aigua i de l’energia.
  • Fomentar tota mena d’actuacions encaminades a la potenciació de la sostenibilitat i la qualitat de vida dins del marc de les recomanacions de l’Agenda 21, aprovada per la Cimera de la Terra celebrada a Rio de Janeiro l’any 1992 o en altres declaracions oficials.
  • 2.3 Efectuar estudis científics, teòrics i experimentals, especialment en els temes relacionats amb el medi ambient.
  • 2.4 Fomentar l’educació, la formació professional, l’estudi i la investigació mitjançant l’atorgament de beques, ajuts, premis, pensions, pagament de títols i matrícules, etc., tant a persones com a institucions, amb ànim de lucre o sense. Fomentar i afavorir la difusió cultural mitjançant l’organització o el suport d’activitats orientades a la consecució directa d’aquesta finalitat.
  • 2.5 Organitzar congressos i seminaris i impartir cursos sobre temes relacionats amb l’objectiu de la Fundació.
  • 2.6 Crear i sostenir institucions per tal de portar a terme les finalitats fundacionals, tant dins del territori català com fora. Participar en organitzacions i associacions d’entitats amb finalitats anàlogues a qualsevol de les que té la Fundació, que ja existeixin o que siguin de nova creació.
  • 2.7 Col•laborar, en qualsevol forma, amb altres institucions o persones físiques o jurídiques, públiques o privades, dedicades a qualsevol de les finalitats a què es dedica la Fundació.
  • 2.8 Podrà dur a terme, per si mateixa o mitjançant la participació en altres entitats amb ànim de lucre o sense, activitats mercantils i industrials en el marc que les lleis permetin, sempre que els guanys econòmics es destinin a l’obtenció de qualsevol de les finalitats fundacionals.