Millorem la qualitat de vida
de les persones i el medi on habitem

La Fundació Mina, va ser constituida el 6 de setembre de 1999, en escriptura autoritzada pel Notari Sr. Jose Luis Peiré Aguirre, amb el núm 2.839 de Protocol i inscrita en el Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 1.360. Es regeix per aquests estatuts, segons la darrera modificació, d'adaptació al llibre tercer del Codi Civil de Catalunya, formalitzada en escriptura pública atorgada el 21 de desembre de 2012, davant el notari de Terrassa, Sr. Fernando Pérez-Sauquillo, amb el núm. 2.856 de protocol i inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, el 15 de juliol de 2013.

 

S’aplica el Codi de Valors del Grup Mina, Aigües de Terrassa.